Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ-อปท.2559 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535
พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พรบ.ระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560