Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.อ.อ.วัชรพล กระตุดเงิน
ปลัดเทศบาลตำบลบางพูน
โทร 0-2567-5592 ต่อ 18
นายมาโนช สินธุจริวัตร
รองปลัดเทศบาลตำบลบางพูน
โทร 0-2567-5592 ต่อ 20
 • นางสุกัญญา ศุภศิริ
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทร 0-2567-5592 ต่อ 1
 • นางมาเรียม วรพันธุ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทร 0-2567-5592 ต่อ 2
 • นายปรเมศวร์ แก้วหนองเสม็ด
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร 0-2567-5592 ต่อ 3
 • ร้อยเอกหญิงชฎารัตน์ สมวี
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
  โทร 0-2567-5592 ต่อ 4
 • นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสำอางค์
  ผู้อำนวยการกองศึกษา
  โทร 0-2567-5592 ต่อ 5
 • นางสาววันนา ปัญญะ
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
  โทร 0-2567-5592 ต่อ 7
 • นายมานิตย์ เสวียงชัย
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 6
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  โทร 0-2567-5592 ต่อ 28