Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายอำนวย นาคบุรินทร์
นายกเทศมนตรี
  • นายณัฐพล มงคล
    รองนายกเทศมนตรี
  • นายเขตโสภณ ฮ้อแสงดี
    รองนายกเทศมนตรี
  • นายธงชัย กองดอน
    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี