Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

“บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”

เทศบาลตำบลบางพูน เป็นเทศบาลที่กำลังพัฒนา เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับแหล่งชุมชนเมือง มีแหล่งธุรกิจมากมาย และยังมีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ ปลอดมลพิษ เทศบาลตำบลบางพูนจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา โดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้งปรับแนวคิดการพัฒนาเป็นแบบองค์รวม “โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน