Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบางพูน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค

  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดยมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังนี้

  1. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  2. การสังคมสงเคราะห์
  3. การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม
  4. การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา
  5. การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังนี้

  1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน โดยมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการเศรษฐกิจ

  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการผลิตอาหาร สินค้า เกษตร อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. การส่งเสริมการลงทุน
  2. การส่งเสริมอาชีพ
  3. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร
  4. การวิสาหกิจชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการ

  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบภาครัฐ โดยมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลดังนี้

  1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2. การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว